El meu compte

MENÚ PRINCIPAL

CONDICIONS D’ÚS

Condicions d’ús legal

En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que l’usuari ha de conèixer. Informació general sobre www.elcorteingles.es, als efectes previstos en la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

 • Titular: El Corte Inglés, SA
 • CIF: A-28017895
 • Domicili social: C/ Hermosilla, núm. 112. 28009 MADRID
 • Adreça electrònica: servicio_clientes@elcorteingles.es
 • Telèfon: (+34) 914 018 500
 • Fax: (+34) 914 028 521
 • Dades registrals: Registre Mercantil de Madrid: tom 677 gral. 61, secció 4a del ll. de s., full 8085, foli 182.

1. Finalitat del portal www.elcorteingles.es

A la nostra pàgina web donem informació sobre tot allò que pot interessar el client: promocions i ofertes de productes, finançament i facilitats de compra, horaris, ubicació de centres, activitats als nostres establiments, etc.

2. Condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web

Accés al web, continguts i informació. L’accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer els advertiments legals, les condicions i els termes d’ús que hi conté. El web www.elcorteingles.es no garanteix que els articles, productes i/o serveis exposats al web estiguin disponibles als centres comercials de les empreses del Grup El Corte Inglés, ni tampoc que els preus siguin els vigents en el moment de la consulta al web. El Corte Inglés es reserva el dret de realitzar, en qualsevol moment, tots els canvis i modificacions que consideri convenients i necessaris per a la pàgina web sense necessitat de previ avís.

2.1. Obligació de fer ús correcte de la pàgina web i dels continguts

L’usuari es compromet a utilitzar correctament el web i les utilitats que se li proporcionin conforme a la llei, aquest Avís legal i les instruccions i avisos que se li comuniquin.

L’usuari s’obliga a l’ús exclusiu del web, i tots els seus continguts, per a finalitats lícites i no prohibides que no infringeixin la legalitat vigent i/o puguin resultar lesives dels drets legítims d’El Corte Inglés i les empreses del Grup o de qualsevol tercer, i/o que puguin causar qualsevol dany o perjudici de manera directa o indirecta.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest Avís legal, lesives dels drets i interessos de tercers o que, de qualsevol manera, puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització del web, els equips informàtics o els documents, fitxers i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del Grup, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol tipus de material que:

 • de qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
 • indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic;
 • sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre el seu objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant;
 • es trobi protegit per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar;
 • violi els secrets empresarials de tercers;
 • sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la mateixa imatge de les persones;
 • de qualsevol manera menyscabi el crèdit d’El Corte Inglés o de tercers;
 • infringeixi la normativa sobre secret de les comunicacions;
 • constitueixi, si s’escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial;
 • incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (maquinari i programari) d’El Corte Inglés o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i els fitxers emmagatzemats en aquests equips informàtics;
 • provoqui, per les seves característiques (com ara format, extensió, etc.), dificultats en el normal funcionament del servei;

D’acord amb el que s’ha disposat abans, l’usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris al lloc web, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “continguts”), de conformitat amb la llei, aquest Avís legal, els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats al seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
 • suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d’El Corte Inglés o empreses del Grup o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement. L’usuari s’haurà d’abstenir d’obtenir, i fins i tot d’intentar obtenir, els continguts fent servir per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a la pàgina web on es trobin els continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web, dels serveis i/o dels continguts.

En concret, la utilització dels arxius fotogràfics i d’àudio/vídeo d’El Corte Inglés està subjecta a les condicions següents: Queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials i/o la seva posterior distribució. Les imatges i recursos audiovisuals aquí disponibles són per a ús exclusiu dels mitjans de comunicació i per a finalitats merament informatives, sempre que se n’esmenti la procedència. Per tant, en queda prohibit l’ús per il·lustrar activitats, productes o esdeveniments d’altres companyies. Les empreses del Grup El Corte Inglés es reserven el dret a retirar el permís d’ús de qualsevol d’aquestes imatges o arxius d’àudio/vídeo quan consideri que s’estan destinant a finalitats que danyen d’alguna manera els seus interessos.

Els usuaris i, en general, les persones que es proposin establir un hiperenllaç entre la seva pàgina web i el web www.elcorteingles.es (d’ara endavant, l’“hiperenllaç”), hauran de complir les condicions següents, sempre prèvia autorització:

 • l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del lloc web o al punt concret que li autoritzi El Corte Inglés, però no podrà reproduir-ho de cap manera;
 • no es crearà un frame sobre les pàgines del lloc web;
 • no es realitzaran manifestacions ni indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre El Corte Inglés, els seus directius, els seus empleats, les pàgines web del lloc i els productes i/o serveis;
 • no es declararà ni es donarà a entendre que El Corte Inglés ha autoritzat l’hiperenllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els serveis oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’hiperenllaç;
 • tret d’aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç, la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a El Corte Inglés; i
 • la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc no contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.

L’establiment de l’hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre El Corte Inglés i el propietari de la pàgina web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part d’El Corte Inglés dels seus continguts o serveis.

2.2. Drets de propietat industrial i intel·lectual

L’usuari s’obliga a respectar els drets de propietat industrial d’El Corte Inglés i les empreses del Grup i de qualsevol altre tercer. L’ús o la concessió d’accés a la pàgina web no comporten l’atorgament de cap dret sobre les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu que s’hi utilitzin.

L’usuari es podrà baixar la pàgina web al seu terminal sempre que sigui per a ús privat, sense cap finalitat comercial, de manera que no podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o utilitzar el contingut de la web amb finalitats públiques o comercials.

Així mateix, els continguts són propietat intel·lectual d’El Corte Inglés, SA o de les empreses pertanyents al Grup, sense que es pugui entendre cedit a l’usuari, en virtut del que estableix aquest Avís legal, cap dels drets d’explotació o qualssevol altres que existeixen o puguin existir sobre els continguts esmentats més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

2.3. Durada del servei

El Corte Inglés no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web. Quan això sigui raonablement possible, El Corte Inglés advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del lloc web. El Corte Inglés tampoc no garanteix la utilitat del lloc web per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat.

L’accés al web d’El Corte Inglés té una durada indefinida; no obstant això, El Corte Inglés es reserva el dret de suspendre sense previ avís l’accés als usuaris que, segons el seu parer, incompleixin les normes d’utilització de la seva pàgina web i exercir les mesures legals oportunes. A més, El Corte Inglés es reserva el dret de restringir l’accés a algunes seccions del web al públic en general, limitant-lo únicament a usuaris o grups d’usuaris concrets a través del lliurament d’una contrasenya d’accés de la qual seran responsables.

2.4. Exclusió de responsabilitat

El Corte Inglés fa el màxim esforç per evitar qualsevol error en els continguts de la pàgina web, però no garanteix ni es responsabilitza de possibles errors en els continguts de la web.

El Corte Inglés exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La interrupció del funcionament o la falta de disponibilitat d’accés a la pàgina web.
 • La privacitat i seguretat en la utilització de la pàgina web per part de l’usuari, i/o l’accés no consentit de tercers no autoritzats.
 • L’eventual transmissió d’elements que afectin negativament els sistemes informàtics.
 • L’exactitud, exhaustivitat i actualització puntual dels continguts de la seva pàgina web.

3. Ús de galetes

El Corte Inglés podrà utilitzar galetes per facilitar la navegació per la seva pàgina web i conèixer les preferències de l’usuari permetent el seu reconeixement. No obstant això, l’usuari podrà configurar el seu equip per acceptar o no les galetes que rep. Política de galetes.

4. Protecció de dades de caràcter personal

El Corte Inglés, SA s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, d’acord amb el que estableix la Política de privacitat.

5. Legislació i fur

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari. Així mateix, com a entitat adherida a CONFIANZA ONLINE i en els termes del seu codi ètic, en cas de controvèrsies relatives a la contractació i la publicitat en línia i la protecció de menors, l’usuari podrà recórrer al sistema de resolució extrajudicial de controvèrsies de CONFIANZA ONLINE.

El Corte Inglés. Tots els drets reservats.